Testing Patterns | Werker Collective

Testing Patterns | Werker Collective

19 jan15 mrt 2024

Een patroon ontstaat door herhaling: de repetitie van een vorm, een woord, een beweging, een werk- of denkwijze. Kan je een archief zien als een patroon? Hoe betrek je anderen in een herhalend systeem? Hoe doorbreek je toxische patronen? Kan herhaling maatschappelijke verandering teweegbrengen? 

Werker Collective (Marc Roig Blesa en Rogier Delfos) opent de serie Half Rhyme met de tentoonstelling Testing Patterns. De tentoonstelling kan gezien worden als een werkplaats voor houtblokstempels: één van de oudste en meest toegankelijke druktechnieken. 

Grote stukken bedrukt textiel lijken in de ruimte te drogen, te wachten op een volgende stap in het proces, of blijven misschien voor altijd onvoltooid. Ze refereren aan de nabijgelegen textielindustrie: aan de Enka fabriek in Ede en de geschiedenis van de met houtblokstempels bedrukte stoffen die in Amersfoort in Nederland werd geïntroduceerd door koloniale handel. De materialen en gereedschappen die het collectief heeft gebruikt voor het maken van de stoffen zijn onderdeel van de installatie en een selectie van hun archief is in de ruimte opgesteld. Het valt naadloos samen met de context van Plaatsmaken als  tentoonstellingsruimte en grafische werkplaats. 

Werker Collective heeft het gehele houtblokstempel proces ontrafeld. Ze hebben elke stap bevraagd en terug gebracht naar de basis. Het collectief heeft de stempels zelf vervaardigd, de stoffen zijn afkomstig uit de regio en de diepzwarte inkt is op een eeuwenoude manier gemaakt door ijzersulfaat met eiken gallen te mengen. Dit bouwt ook voort op de tentoonstellingen uit de serie Altered Breath, waarin bijzondere handgemaakte inkten een centrale rol speelden. 
Door vrijwel het gehele maakproces in eigen handen te nemen ontstaat er intieme relatie tussen het materiaal en het collectief: er is veel zorg besteed aan het leren van alle benodigde technieken en het zoeken van de juiste materialen die ecologisch verantwoord gemaakt zijn en onder goede arbeidsvoorwaarden zijn geproduceerd. Het is voor hen een politieke keuze om hun werkproces op deze manier vorm te geven. Dit zie je ook duidelijk terug in de beelden die ze gebruiken in de patronen.

De afbeeldingen op de stempels zijn details afkomstig uit documenten die Werker Collective selecteerde uit hun archief dat ze in 2009 zijn gestart. Zo komt het patroon met het woord 'AGAINST' uit een document uit de jaren tachtig, waarin sex werkers een nieuw positief kader wilden creëren voor hun positie in de maatschappij.
Bij elke tentoonstelling re-activeren en bevragen ze hun archief opnieuw. Het bestaat onder andere uit boeken, zines, posters, stoffen, films en pamfletten met een nadruk op arbeid, queer reproductie, woonstrijd, ecofeminisme en LGBTQIA+ bewegingen. Het collectief leeft letterlijk in dit archief, verzorgen het dagelijks en stellen het geregeld open voor onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden.
De stoffen in Testing Patterns zijn nu zelf nieuw archiefmateriaal geworden, elk voorzien van een bijschrift. Ze wachten niet in een zuurvrije archiefdoos op een toekomstige doel, maar worden een nieuwe, zachte, buigbare ruimte die je letterlijk kan betreden, als een open tent.

Met de installatie Testing Patterns laat Werker Collective een artistieke praktijk zien die vertrekt vanuit een nauwe verwevenheid met de omgeving en een historische context. Ze testen spelenderwijs uit hoe hun archief nieuwe betekenissen kan genereren en zo ongehoorde stemmen kan versterken. Ze nodigen de toeschouwer uit om hun werk te ervaren, hun archief te lezen en zelf de stempels uit te proberen tijdens een workshop die ze later zullen geven (houd hiervoor de website van Plaatsmaken in de gaten).

Afbeelding: Against Censorship. Square Peg No 3. Cranford Press, Croydon 1983.

Met dank aan:
Mondriaan Fonds en gemeente Arnhem
Nathalie Cassee (Katoendrukkerij),
Seamus Cater, Roger Cremers, Monique de Wilt (Rijksakademie van Beeldende Kunsten), 
en Julie Hurtecant.

---------------------------------------------------------------------
English:

A pattern emerges through repetition: the repetition of a form, a word, a movement, a way of working or thinking. Can you see an archive as a pattern? How do you involve others in a repeating system? How do you break toxic patterns? Can repetition bring about societal change?
 

Werker Collective (Marc Roig Blesa and Rogier Delfos) opens the Half Rhyme series with the exhibition Testing Patterns. The exhibition can be seen as a workshop for woodblock stamps, one of the oldest and most accessible printing techniques.

Large pieces of printed fabric seem to be drying in the space, waiting for the next step in the process, or perhaps remaining forever unfinished. They reference the nearby textile industry, including the Enka factory in Ede and the history of woodblock-stamped fabrics introduced in Amersfoort, Netherlands, through colonial trade. The materials and tools used by the collective in creating the fabrics are part of the installation, and a selection from their archive is displayed in the space, seamlessly aligning with the context of Plaatsmaken as an exhibition space and graphic workshop.

Werker Collective has unraveled the entire woodblock stamp process, questioning and returning each step to its basics. The collective has manufactured the stamps themselves, sourced the fabrics locally, and made the deep black ink in an ancient way by mixing iron sulfate with oak galls. This builds on the exhibitions from the Altered Breath series, where unique handmade inks played a central role. By taking control of almost the entire production process, an intimate relationship is formed between the material and the collective: they have taken great care in learning all necessary techniques and sourcing materials that are ecologically responsibly made under good labor conditions. It is a political choice for them to shape their work process in this way, evident in the images they use in the patterns.

The images on the stamps are details from documents selected by Werker Collective from their archive started in 2009. The pattern with the word 'AGAINST' comes from a document from the 1980s, in which sex workers aimed to create a new positive framework for their position in society. With each exhibition, they reactivate and question their archive. It includes books, zines, posters, fabrics, films, and pamphlets, with a focus on labor, queer reproduction, housing struggles, ecofeminism, and LGBTQIA+ movements. The collective literally lives in this archive, maintaining it daily and regularly opening it for researchers, students, and other interested individuals.

The fabrics in Testing Patterns have now become new archival material, each accompanied by a caption. They don't wait in an acid-free archive box for a future purpose but become a new, soft, flexible space that you can literally enter, like an open tent.

With the Testing Patterns installation, Werker Collective showcases an artistic practice rooted in a close connection with the environment and historical context. They playfully test how their archive can generate new meanings and amplify unheard voices. They invite the viewer to experience their work, read their archive, and try out the stamps themselves during a workshop they will offer later (keep an eye on the Plaatsmaken website for updates).

Image: Against Censorship. Square Peg No 3. Cranford Press, Croydon 1983.

Special thanks to:
Mondriaan Fonds and gemeente Arnhem
Nathalie Cassee (Katoendrukkerij),
Seamus Cater, Roger Cremers, Monique de Wilt (Rijksakademie van Beeldende Kunsten), and Julie Hurtecant.

 

Projecten